yläbanneri
Perinteistä maaseudulla työskentelemistä, asumista ja elämistä iloisten ihmisten kylissä!
Etusivu
Ajankohtaista
KAKry
Tiedotteet
Kylähullu
Tapahtumakalenteri
Yrityspörssi
Vuokrataan
Tontit
Kuvagalleria
Yhteystiedot

Kakryn säännöt

Koijärven alueen kylät ry:n säännöt
 

1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Koijärven alueen kylät ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki.

 

2§

Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä, kylätoimikuntien sekä kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelimenä ja edunvalvojana Koijärven alueella sekä edistää kylä- ja asukastoimikuntien ja –yhdistysten omatoimisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 

-        järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä koulutus- ja tiedotustoimintaa jäsenilleen,
 

-        toimialueensa kylä- ja asukastoiminnan etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 

-     on yhteistyössä kylä- ja asukastoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja asukasalueiden asukkaiden elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi,
 

-     tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja.
 

Yhdistyksellä on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avutuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa vähäistä kustannustoimintaa, tavaomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikennettä sekä asianomaisten luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3§

Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaisiksia jäseniksi voivat liittyä Koijärven alueen rekisteröidyt kehittämisyhteisöt, rekisteröidyt kylä- ja asukasyhdistykset sekä kylä- ja asukastoiminasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai aiheuttaa muutoin vahinkoa yhdistykselle tai on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vielä kuusi kuukautta eräpäivän jälkeen.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

 

4§

Yhdistyksen kokoukset
 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä.

Kutsu varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava siitä yhdistyksen syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä/-lehdissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisina jäseninä olevilla yhdistyksillä ja yhteisöillä on kullakin viisi (5) ääntä ja yksityisillä henkilöillä (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5§

Varsinaiset kokoukset
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen                                               hyväksymisestä

6. Esitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien

hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin

yhdistyksen hallinto kuluneena vuona tai siitä annettu lausunto saattavat antaa aihetta     

 7. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, jotka hallitus haluaa                                      kevätkokoukselle esittää tai joista on hallitukselle tehty esitys vähintään                                       
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
6. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannattajajäsenmaksun                                        suuruus ja kantotapa
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
9.  Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen                            puheenjohtajaksi
10. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.
11. Valitaan kaksi tilintarkatajaa ja näille varmiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja
hallintoa
12. Valitaan edustaja/edustajat alueellisiin ja valtakunnallisiin järjestöihin
13. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 4§:n                                 määräämissä rajoissa

14. Käsitellään muut mahdolliset asiat, jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää tai joista on tehty hallitukselle esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta

 

6§

Hallitus
 

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 8-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua uuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määräytyvät ensin arvan ja sitten vuoron mukaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 –jäsenisen työvaliokunnan. 

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen oleessaan estynyt, varapuheenjohtaja kutsusta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 

Hallituksen kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa.


7§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8§

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyiksi tullakkseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vhintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 
Yhdistyksen purkautuessa ta itullessa lakkautetuksia sen varat luovutetaan kylätoimintaa edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston jamuseokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Sivustoa ylläpitää Koijärven alueen kylät ry